(ภาษาไทย) บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกาหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง รายละเอียดของรายวิชา
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการ
เรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษา
จะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง

(ภาษาไทย) บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย           

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการ จัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของ หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ รายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจน คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย ของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการ เรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษา จะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ กระบวนการปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการ จัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของ หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ รายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจน คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย ของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการ เรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษา จะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ กระบวนการปรับปรุง