ประวัติผู้สอน

chicha

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญาโท :

University of Sunderland UK. (MBA Bussiness Logistic)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ระดับปริญญาตรี :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์)

ประสบการณ์การทำงาน :

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตำแหน่ง Program E-Learning

2. True Corporation Public Company Limited ตำแหน่ง บันทึกและจัดเก็บข้อมูล

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

4. ECC at BigC ราชดำริ และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตำแหน่ง วิทยากรพิเศษอบรมและฝึกสอนอาจารย์

5. โรงเรียนกสิณธร (หลักสูตรนานาชาติ) ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์

6. มหาวิทยาลัยโยนก ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท

7. มหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี

8. Interpreting Translation Language and Cultural Training

ติดต่อ :

http://teacher.ssru.ac.th/chanicha_mo
chanicha.mo@ssru.ac.th
tel. 02-160-1339

Last modified: Wednesday, 4 October 2017, 11:35 AM