Skip site news

Site news

Picture of อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง
เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 
Picture of อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง
บรรยาย Stem Workforce Towards SME4.0 จังหวัดนครพนม
 

บรรยาย Stem Workforce Towards SME4.0 จังหวัดนครพนม

ปีงบประมาณ2564


 
Picture of อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการ วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการ วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/polssru/about/editorialTeam


 
Picture of อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง
ปิดโครงการ Stem Workforce Towards SME4.0
 
ปิดโครงการ
Stem Workforce Towards SME4.0 ไปได้แบบสวยงาม มากๆ
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้ทำงานครับ และผมสัญญาว่าผมจะทำให้ดีกว่าเดิมยิ่งๆ ขึ้นไปอีกครับ
ขอขอบคุณ
Read the rest of this topic
(498 words)
 

Skip available courses

Available courses

การเรียนรายวิชา การาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

มีการสอนทั้งหมด 17 ครั้ง เรื่ยน 7 ครั้งแล้วสอ