Site news

 
 
Picture of Suntaree  Puttiworn
ศึกษาดูงานการท่าเรือแหลมฉบัง
by Suntaree Puttiworn - Tuesday, 9 August 2016, 2:10 PM
 

ศึกษาดูงานการท่าเรือแหลมฉบัง ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ปี2