Skip available courses

Available courses

          บทบาทและความสำคัญของศูนย์กระจายสินค้าในระบบเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ของศูนย์กระจายสินค้าที่มีต่อกระบวนการโลจิสติกส์  ประเภทของศูนย์กระจายสินค้า  การเลือกสถานที่ตั้ง การวางแผนผังและการออกแบบภายใน การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า

          Roles and importance of distribution center in business system, relation of distribution center to logistics procedure, types of distribution center, location selection; layout and interior design, and distribution center administration.

            การจัดการการปฏิบัติการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านระยะทาง และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนงานขนส่ง ความรู้พื้นฐานในการวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานขนส่งและการบริหารจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขนส่ง

            Shipping operation management, consist of time; distance; and economics costs. Transportation planning, fundamental knowledge on transportation planning and operation monitoring, and managing transportation problems.

    การออกแบบคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารเทศในการคลังสินค้า  อุปกรณ์  การจัดเก็บและการยกสินค้า  การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการสินค้า  การจัดสรรทรัพยากร  เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า  การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า

    Warehouse design and application of information technology in warehouse, tools, and storage, and material lifting. Interior space design, material operating procedure, resources allocation, inventory turnover evaluation techniques, system design and material handling tools selection.   

     แนวคิดสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบ ทฤษฎีระบบ การคิดเพื่อรู้เข้าใจหน่วยระบบ การคิด เพื่อวิเคราะห์และประเมินหน่วยของระบบ การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และความคิดเชิง ระบบเทคนิคการคิดเชิงระบบ หน่วยระบบ หน่วยระบบกับการทำงานสัมพันธ์ การคิดเชิงระบบกับการพัฒนาองค์กร การพัฒนา ความคิดเชิงระบบ

     Main concepts in enhancing creative thinking and systems thinking, system theory. Thinking to understand system unit, thinking to analyse and estimate system unit, thinking to design and create learning organization and system thinking, system thinking technique, system unit, system unit and work related, system thinking and organization development, development of system thinking.

            ฟังก์ชันของการลำเลียงวัสดุและการบรรจุหีบห่อ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพใน การจัดการโลจิสติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการลำเลียง และขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์

            The function of transporting materials and packaging. This affects performance Managing logistics. The design and application of technologies for packaging development. The use of conveyor equipment. And transport efficiency Qualitative techniques to reduce the cost of packaging.


Skip site news

Site news

Picture of Surapong Intarapak
แสดงความยินดี สำเร็จการศึกษาและจะรับปริญญา
by Surapong Intarapak - Tuesday, 18 June 2019, 8:54 AM
 

แสดงความยินดีให้รุ่นพี่ รุ่นที่ 1 ปี 2556 ที่สำเร็จการศึกษาและจะรับปริญญาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ความประทับใจ ของ ครอบครัว CLS UDON

 
Picture of Surapong Intarapak
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
by Surapong Intarapak - Sunday, 10 February 2019, 11:17 PM
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ และทดสอบ ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 4-7 กพ. 2562

 

 
Picture of Surapong Intarapak
5/11/2561 อบรมเบียร์เกม ให้นักศึกษาเทคนิคหนองคาย
by Surapong Intarapak - Wednesday, 14 November 2018, 3:23 PM
 

 
Picture of Surapong Intarapak
ศึกษาดูงาน บริษัทเช้งเกอร์ จำกัด
by Surapong Intarapak - Friday, 22 June 2018, 10:34 AM
 

ศึกษาดูงาน บริษัทเช้งเกอร์ จำกัด (06/2560) (06/2560)

 
Picture of Surapong Intarapak
ศึกษาดูงาน บริษัทเบฟเวอเรล​ โลจิสติกส์​ จำกัด
by Surapong Intarapak - Friday, 22 June 2018, 10:33 AM
 

ในวันที่​ 30/05/61​ นักศึกษาปี​ 2​ รุ่น​ 59​ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯอุดรธานี​ จัดโครงการศึกษาดูงานบริษัทไทยเบฟเวอเรล​ โลจิสติกส์​ จำกัด​ เป็นผู้นำทางด้านศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ และขอบพระคุณทางบริษัทเป็นอย่างสูง​ ที่ถ่ายทอดความรู้​ และให้นักศึกษาได้ลองปฏิบัติงานจริง​

Read the rest of this topic
(266 words)