Kobe%20Terminal%20Operation.FLV

  Skip available courses

  Available courses

  จุดมุ่งหมายในการศึกษา: เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เข้าฟังการบรรยายสามารถอธิบายและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลนั้น จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อเรา นำไปใช้ให้ถูกกับรูปแบบของบริษัท และ แบ่งแผนก ตำแหน่งงาน วิธีการประเมินไว้อย่างชัดเจน การจัดทำการวัดประสิทธิภาพที่ดีภายในองค์กร ควรจะสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ถูกประเมินว่าพวกเขา จะถูกประเมินด้วยเกณฑ์การตัดสินจากแต่ละแผนกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสิ่งสำคัญคือการกำหนดและจัดทำรายละเอียดของหัวข้อที่จะทำการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ผู้ประเมินจะต้องทำอย่างละเอียด มีความโปร่งใส ไม่ลำเอียง และประเมินผลงานตามความเป็นจริง การกำหนดคะแนนของแต่ละหัวข้อจะทำให้ง่ายต้องการนับผล แน่นอนว่าผลของการทำ การวัดประสิทธิภาพนั้นจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถ และศักยภาพการทำงานของแต่ละบุคลากร เพราะฉะนั้น เมื่อถึงเวลาผู้ประเมินก็ควรจะต้องแจ้งผลให้กับผู้ประเมินรับทราบ เพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อผิดพลาดในการทำงานได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินได้คัดค้านในหัวข้อที่คนเองไม่เห็นด้วยได้อีกและนำไปพัฒนาในการวัดประสิทธิภาพในงานธุรกิจพาณิชย์นาวี 

  ศึกษาข้อมูลทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

  ลักษณะของตัวแทน และ ผู้ส่งสินค้าทางทะเล รูปแบบการจัดการของธุรกิจตัวแทนและผู้ส่งสินค้าทางทะเล ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนและผู้ส่งสินค้าทางทะเล ประเภทของตู้บรรจุสินค้า กระบวนการส่งสินค้าทางเรือให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง  หลักการติดต่อประสานงานระหว่างสายเรือและผู้ใช้บริการ เอกสารที่ใช้ในการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ความหมายของตัวแทนผู้นำเข้าส่งออก วิธีการดำเนินงานของตัวแทนผู้นำเข้าส่งออก ลักษณะของสินค้าและการจัดเตรียมรถขนส่งเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า

  วิชาบริหารท่าเรือ Port Management เป็นวิชาว่าด้วยหลักในการบริหารจัดการท่าเรือ
  โดยประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการท่าเรือทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การพยากรณ์ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ การบริหารท่าเทียบเรือประเภทต่างๆ ได้แก่ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง ท่าเทียบเรือโรโร และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ เครื่องมือหนักที่ใช้ในการทำงานในท่าเรือ การซ่อมบำรุงรักษา และการบริหารแรงงาน รวมถึงการวัดประสิทธิภาพในการทำงานในท่าเรือ

  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล ซึ่งวินาศภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเรือและสินค้าที่บรรทุกในเรือ 

  การประกันภัยทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1.การประกันภัยตัวเรือ ( MARINE HULL INSURANCE )
  2.การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ( MARINE CARGO INSURANCE )

  แต่ปัจจุบันระบบการขนส่งสินค้ามิได้จำกัดเฉพาะเพียงการขนส่งโดยทางเรือเท่านั้น แต่มีทั้งการขนส่งด้วยยานพาหนะแบบอื่นๆ ด้วย เช่น รถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน ประกอบกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยมีเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ มิได้ต้องการขนส่งทางทะเลเท่านั้นแต่ยังต้องการให้คุ้มครองตลอดระยะเส้นทางจากต้นทางโดยผู้ขาย ไปสู่ปลายทางของลูกค้า

  วิชา MRT 3801 (Maritime Business Special Project) โครงการพิเศษสำหรับสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษา เพื่อออกไปประกอบวิชาชีพในศาสต์ทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

  MRT 2208 การบริหารระวางเรือสินค้า ( Cargo Handling and Stowage Management )

        การบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดวางสินค้าในระวางเรือ รวมถึงการตลอดจนการคิด  ค่าระวางเรือ (Freight Charge Basic) การคำนวณสินค้าจากน้ำหนักบรรทุก คำนวณจาก Measurement โดยคำนวณจากปริมาตรของสินค้าลักษณะและประเภทของ Container

  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล ซึ่งวินาศภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเรือและสินค้าที่บรรทุกในเรือ 

  การประกันภัยทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1.การประกันภัยตัวเรือ ( MARINE HULL INSURANCE )
  2.การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ( MARINE CARGO INSURANCE )

  แต่ปัจจุบันระบบการขนส่งสินค้ามิได้จำกัดเฉพาะเพียงการขนส่งโดยทางเรือเท่านั้น แต่มีทั้งการขนส่งด้วยยานพาหนะแบบอื่นๆ ด้วย เช่น รถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน ประกอบกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยมีเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ มิได้ต้องการขนส่งทางทะเลเท่านั้นแต่ยังต้องการให้คุ้มครองตลอดระยะเส้นทางจากต้นทางโดยผู้ขาย ไปสู่ปลายทางของลูกค้า

  ลักษณะและการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจพาณิชย์นาวี นับตั้งแต่ประเภทของเรือที่ใช้ในธุรกิจพาณิชย์นาวี ธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การประกันภัย  ทางทะเลรวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรที่จะใช้ในทางพาณิชย์นาวี  นอกจากนี้ ยังศึกษารูปแบบองค์กร การจัดองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์ องค์กรอื่นที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งศึกษาถึงขั้นตอนการขนส่งทางน้ำ และทางทะเล นับตั้งแต่การจองระวางเรือ  การคิดค่าระวาง  

  ลักษณะและการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจพาณิชย์นาวี นับตั้งแต่ประเภทของเรือที่ใช้ในธุรกิจพาณิชย์นาวี ธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การประกันภัย  ทางทะเลรวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรที่จะใช้ในทางพาณิชย์นาวี  นอกจากนี้ ยังศึกษารูปแบบองค์กร การจัดองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์ องค์กรอื่นที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งศึกษาถึงขั้นตอนการขนส่งทางน้ำ และทางทะเล นับตั้งแต่การจองระวางเรือ  การคิดค่าระวาง  


  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  (No news has been posted yet)