ลักษณะและการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจพาณิชย์นาวี นับตั้งแต่ประเภทของเรือที่ใช้ในธุรกิจพาณิชย์นาวี ธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การประกันภัย  ทางทะเลรวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรที่จะใช้ในทางพาณิชย์นาวี  นอกจากนี้ ยังศึกษารูปแบบองค์กร การจัดองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์ องค์กรอื่นที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งศึกษาถึงขั้นตอนการขนส่งทางน้ำ และทางทะเล นับตั้งแต่การจองระวางเรือ  การคิดค่าระวาง  

ลักษณะและการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจพาณิชย์นาวี นับตั้งแต่ประเภทของเรือที่ใช้ในธุรกิจพาณิชย์นาวี ธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การประกันภัย  ทางทะเลรวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรที่จะใช้ในทางพาณิชย์นาวี  นอกจากนี้ ยังศึกษารูปแบบองค์กร การจัดองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์ องค์กรอื่นที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งศึกษาถึงขั้นตอนการขนส่งทางน้ำ และทางทะเล นับตั้งแต่การจองระวางเรือ  การคิดค่าระวาง