ประวัติส่วนตัว

profile_pic


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นามสกุล   นางสาววิริยา    บุญมาเลิศ

สัญชาติ  ไทย      เชื้อชาติ   ไทย    ศาสนา    อิสลาม

เกิดวันที่         เดือน    พฤษภาคม       . 2522

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่    81     ซอย พัฒนาการ 20   แยก 1/3       ถนน   พัฒนาการ   

แขวง/ตำบล  สวนหลวง      เขต/อำเภอ  สวนหลวง  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10250

ชื่อ นามสกุล บิดา           นายอุสมาน    บุญมาเลิศ       อาชีพ    (ถึงแก่กรรม)

ชื่อ นามสกุล มารดา        นางสง่า   บุญมาเลิศ            อาชีพ    แม่บ้าน

ชื่อ นามสกุล ผู้สมรส                 -                                   อาชีพ                     -

จำนวนบุตร ธิดา      -

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่    81         ซอย พัฒนาการ 20   แยก 1/3       

ถนน   พัฒนาการ   แขวง/ตำบล  สวนหลวง  เขต/อำเภอ  สวนหลวง                        

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร         รหัสไปรษณีย์ 10250

หมายเลขโทรศัพท์    0-2318-4020                  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1274-4171

รายวิชาที่มีความชำนาญ / เชี่ยวชาญในการสอน

                1              หลักการตลาด

2              พฤติกรรมผู้บริโภค

                3              ภาวะผู้นำ

                4              การจัดการคุณภาพ

                5              การจัดการเชิงกลยุทธ์

ความสามารถพิเศษ

                1              ใช้โปรแกรม Microsoft Office

                2              โปรแกรม Photoshop

                3              ขับขี่รถยนต์ได้

Last modified: Monday, 19 January 2015, 2:17 PM