ประวัติการสอน

 ประวัติการสอน/ การปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2550

1. สอนที่โรงเรียน  สยามบริหารธุรกิจ (SBAC)   เขตสายไหม    จังหวัด กรุงเทพฯ

2. รายการที่สอน

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

รายวิชา

จำนวนคาบ/สัปดาห์

ผลการนิเทศ

1/2550

ปวช.1

6

ธุรกิจทั่วไป

2

ผ่าน

 

ปวช.2

1

การจัดซื้อเบื้องต้น

3

 

 

ปวช.2

1

เอกสารธุรกิจ

2

 

 

ปวส.2

4

หลักการจัดการกระจายสินค้า

3

 

 

ปวส.2

4

หลักการตลาด

3

 

 

ปวส.2

4

การสื่อสารทางการตลาด

3

 

2/2550

ปวช.1

1

การขาย 1

2

ผ่าน

 

ปวช.2

1

เอกสารธุรกิจ

2

 

 

ปวช.2

8

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2

 

 

ปวส.2

4

การวิจัยตลาด

3

 

 

ปวส.2

4

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด

3

 

 

ปวส.2

4

กลยุทธ์การตลาด

3

 

 

3. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

3.1 หัวหน้าระดับชั้น ปวช. แผนกการตลาด

3.2 เลขานุการแผนกการตลาด

3.3 รองประธานโครงการ SBAC DUMMY

3.4 ดูแลห้องสื่อแผนกการตลาด

 3.5 คณะกรรมการตรวจการนำเสนอผลงานโครงการ (160 ชั่วโมง) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

        3.6 ดูแลและฝึกซ้อมนักศึกษาระดับชั้น ปวส.เพื่อเข้าแข่งขันเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

ปีการศึกษา 2551

1. สอนที่โรงเรียน  สยามบริหารธุรกิจ (SBAC)   เขตสายไหม    จังหวัด กรุงเทพฯ

2. รายการที่สอน

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

รายวิชา

จำนวนคาบ/สัปดาห์

ผลการนิเทศ

1/2551

ปวช.1

4

ธุรกิจทั่วไป

2

ผ่าน

 

ปวช.2

1

การจัดซื้อเบื้องต้น

3

 

 

ปวส.2

4

หลักการจัดการกระจายสินค้า

3

 

 

ปวส.1

4

หลักการตลาด

3

 

 

ปวส.2

4

หลักการตลาด

3

 

 

ปวส.2

4

โครงการ (160 ชั่วโมง)

2

 

2/2551

ปวช.1

1

ธุรกิจทั่วไป

2

ผ่าน

 

ปวช.2

1

เอกสารธุรกิจ

2

 

 

ปวช.2

6

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2

 

 

ปวช.3

3

การบรรจุภัณฑ์

3

 

 

ปวส.2

4

การวิจัยตลาด

3

 

 

ปวส.2

2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด

3

 

 

ปวส.2

2

หลักการตลาด

3

 

 

3. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

3.1 หัวหน้าระดับชั้น ปวส. แผนกการตลาด

3.2 เลขานุการแผนกการตลาด

3.3 ประธานกรรมการโครงการ SBAC DUMMY

3.4 นำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการแผนกการตลาด  2504

3.5 คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดโครงการ 5

3.6 ดูแลและฝึกซ้อมนักศึกษาระดับชั้น ปวส.เพื่อเข้าแข่งขันเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

ปีการศึกษา 2552

1. สอนที่โรงเรียน  สยามบริหารธุรกิจ (SBAC)   เขตสายไหม    จังหวัด กรุงเทพฯ

2. รายการที่สอน

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

รายวิชา

จำนวนคาบ/สัปดาห์

ผลการนิเทศ

1/2552

ปวช.2

4

เอกสารธุรกิจ

2

 

 

ปวช.2

1

การจัดซื้อเบื้องต้น

3

 

 

ปวช.3

1

โครงการ (160 ชั่วโมง)

2

 

 

ปวส.1

2

การบริ หารจัดซื้อ

3

 

 

ปวส.2

2

หลักการจัดการกระจายสินค้า

3

 

 

ปวส.2

4

โครงการ (160 ชั่วโมง)

2

 

 

ปวส.2

3

กลยุทธ์การตลาด

3

 

2/2552

ปวช.2

3

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2

ผ่าน

 

ปวช.3

3

การบรรจุภัณฑ์

3

 

 

ปวส.1

4

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

3

 

 

ปวส.2

4

การวิจัยตลาด

3

 

 

ปวส.2

2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด

3

 

 

ปวส.2

2

การบริหารการตลาด

3

 

 

ปวส.2

2

หลักการตลาด

3

 

3. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

3.1 หัวหน้าแผนกสาขาการตลาด

3.2 ประธานโครงการ SBAC DUMMY

3.3 รับผิดชอบการจัดทำบอร์ดและนำเสนอผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านที่ 2 และด้านที่ 8

3.4 ประธานโครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

3.5 คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดโครงการ 5

3.6 ดูแลและฝึกซ้อมนักศึกษาระดับชั้น ปวส.เพื่อเข้าแข่งขันเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

ปีการศึกษา 2553

1. สอนที่โรงเรียน  สยามบริหารธุรกิจ (SBAC)   เขตสายไหม    จังหวัด กรุงเทพฯ (อาจารย์พิเศษ)

2. รายการที่สอน

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

รายวิชา

จำนวนคาบ/สัปดาห์

ผลการนิเทศ

1/2553

ปวช.1

4

ธุรกิจทั่วไป

2

ผ่าน

 

ปวช.3

1

โครงการ (160 ชั่วโมง)

2

 

 

ปวส.2

2

การสื่อสารทางการตลาด

3

 

 

ปวส.2

2

กลยุทธ์การตลาด

3

 

 

ปวส.2

4

โครงการ (160 ชั่วโมง)

2

 

 

ปีการศึกษา 2553

1. สอนที่โรงเรียน ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ   เขตวัฒนา      จังหวัด กรุงเทพฯ

2. รายการที่สอน

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

รายวิชา

จำนวนคาบ/สัปดาห์

ผลการนิเทศ

2/2553

ปวช.1

5

การขาย 1

3

 

 

ปวช.2

3

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

3

 

 

3. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดห้องนิทรรศการในงาน ศกธ.นิทรรศน์

3.2 อาจารย์ผู้ดูแลและฝึกซ้อมเพื่อนำนักศึกษาเข้าแข่งขันการตัดสินใจทางธุรกิจ  

3.3 หัวหน้าระดับชั้น ป.วช.1 (ดูแลนักศึกษา จัดกิจกรรม และการจัดสาขาวิชาให้นักเรียนในระดับชั้นป.วช.2)

3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขางานการขาย และสาขาวิชาการตลาด

3.5 หัวหน้าชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.6 ได้รับคัดเลือกให้สอนเพื่อจัดทำวีดิทัศน์ของโรงเรียนอาชีวกลุ่มภาคกลาง

Last modified: Monday, 19 January 2015, 2:17 PM