Skip available courses

Available courses

ACM3203 การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 2-2560

ลักษณะและประเภทของบริการ คุณภาพ และแนวทางในการบริหารคุณภาพงาน การเลือกตลาดเป้าหมาย การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของงานบริการ เทคนิคการประเมนิผล และการควบคมุกลยุทธ์ทางการตลาดของงานบริการแต่ละประเภท การสร้างจุดเด่นให้กับงานบริการ และการส่งมอบคุณภาพของงานบริการให้แก่ลูกค้า

การเรียนรู้สาหรับการขนส่งหลายรูปแบบ เพื่อให้รับทราบข้อมูลด้านการปฏิบตั ิการขนส่งท่ีจะต้องเข้าไปรับชว่ งการ ปฏิบัติงานขนส่งของแต่ละรปู แบบเพื่อการวางแผนดา้ นยานพาหนะ ด้านพนักงานขบั รถ รวมถึง องค์ประกอบ ความสาคญั การ กาหนดกลยุทธ์ และข้อกาหนดด้านกฎหมาย การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

ลักษณะและประเภทของบริการ คุณภาพ และแนวทางในการบริหารคุณภาพงาน การเลือกตลาดเป้าหมาย การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของงานบริการ เทคนิคการประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดของงานบริการแต่ละประเภท การสร้างจุดเด่นให้กับงานบริการและการส่งมอบคุณภาพของงานบริการให้แก่ลูกค้า