Skip available courses

Available courses

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทักษะด้านงานบริการ

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา

วิเคราะห์หลักการทฤษฎีพื้นฐานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี การจัดทำกรณีศึกษา การกำหนดปัญหาในธุรกิจพาณิชยนาวี ให้นักศึกษาวางแผนและดำเนินการแก้ไข โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทักษะด้านงานบริการ

ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจพาณิชยนาวี การจัดการข้อมูล การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การวัดและประเมินผล การจัดทำรายงาน การรับและการจัดส่งสินค้า การควบคุมสินค้า การตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการตัดสินใจในธุรกิจพาณิชยนาวี

กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย และทฤษฎีการจำลองเหตุการณ์

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา

มอบหมายงานเป็นรายกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพาณิชยนาวี อาทิ การจัดทำกรณีศึกษา การกำหนดปัญหาในการจัดการพาณิชยนาวี ให้นักศึกษาวางแผนและดำเนินการแก้ไข การจัดฝึกอบรมและ/หรือสัมมนาในด้านการจัดการพาณิชยนาวี การเยี่ยมชมหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ดำเนินการด้านพาณิชยนาวี โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษา และนักศึกษาจะต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จัดทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติงานจริงใจสถานประกอบการที่เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการพาณิชยนาวีให้เกิดความรู้และทักษะในการทำงานจริงพร้อมสรุปเนื้อหาและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

โครงสร้างของคลังสินค้า ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคลุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบ ทฤษฎีระบบ การคิดเพื่อรู้เข้าใจหน่วยระบบ การคิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินหน่วยของระบบ การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และความคิดเชิงระบบเทคนิคการคิดเชิงระบบ  หน่วยระบบ หน่วยระบบกับการทำงานสัมพันธ์ การคิดเชิงระบบกับการพัฒนาองค์กร การพัฒนาความคิดเชิงระบบ

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย และทฤษฎีการจำลองเหตุการณ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างของคลังสินค้า ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง  เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและกาiวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคลุมระดับสินค้าคงคลัง  การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม