Skip available courses

Available courses

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การออกแบบคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารเทศในการคลังสินค้า อุปกรณ์ การจัดเก็บและการยกสินค้า การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคาร คลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการสินค้า การจัดสรรทรัพยากร เทคนิคก วิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขน ย้ายสินค้า

Warehouse design and application of information technology in warehouse, tools, and storage, and material lifting. Interior space design, material operating procedure, resources allocation, inventory turnover evaluation techniques, system design and material handling
tools selection.

       

       ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM) การบูรณาการเข้ากับศาสตร์ทางกฎหมายได้แก่ พรบ.ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

        Generality of each transportation namely sea transportation, land transportation, and air transportation. As well as examining pros and cons of each form of transportation, transportation networks, and transportation connectivity. Factors affecting decision making over form of transportation, fundamental structures and compositions that encourage effective multimodal transportation.

(ภาษาไทย) ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดระดับโลก การวางแผนและการบริหารการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ

(ภาษาอังกฤษ) Learn basic concepts and marketing functions. Marketing environment information systems, marketing and market research. customer behavior  Market  Segmentation  Selecting  a  target  market Product  positioning  Product management,  pricing,  distribution  channels  and  product  distribution. Promotion Social Marketing Global Marketing Planning and execution of marketing ethics.

         

          (ภาษาไทย) แนวคิด การวางแผน การบริหาร และบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประกอบด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมาย การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลการติดตาม และการกาหนดผู้ส่งมอบเชิงกลยุทธ์

          (ภาษาอังกฤษ) Concepts, planning, administration, and roles of logistics and supply chainmanagement strategies. Consist of strategic planning, goal setting, business policy planning, structures of competitive environment, internal and external environmental evaluation, overall business strategy, evaluation, and follow-up and strategic supplier selection

(ภาษาไทย) ความสำคัญของการสร้างบุคลิกของผู้นำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การติดต่อสื่อสาร หลักการพูดและเทคนิคการพูด การประชุมและการนำเสนอ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม การปรับตัว ภาวะผู้นำและความเชื่อมั่นในตนเอง

(ภาษาอังกฤษ) The importance of building a leader's personality Introduction to Personality Communication Principles of speaking and speaking techniques Meetings and presentations Human relations Team work Teamwork, adaptation, leadership and self-confidence.

          บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบซอฟแวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ในการจัดการและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์ การนำระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์

         Importance roles of information technology and communication on logistics and supply chain management. Management software, information used in logistics management and activities. User requirements study, evaluation, and specification. Development of information systems including logistics activities of organizational deign and logistics information system and logistics information system supervision.

         

          การจัดการการปฏิบัติการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านระยะทาง และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนงานขนส่ง ความรู้พื้นฐานในการางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานขนส่งและการบริหารจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขนส่ง  

         Shipping operation management, consist of time, distance; and economics costs. Transpiration planning, fundamental knowledge on transportation planning and operation monitoring, and managing transportation problems.

             ควาสำคัญของภูมิศาสตร์การขนส่งทางอากาศ ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางอากาศและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องบิน ประเภทและลักษณะของเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลักษณะอัตราค่าระวางและการคิดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศ เอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าอันตราย และการขนส่งสัตว์มีชีวิต

            Importance of air transportation geography, air transport, goods characteristics, and air transportation routes. Knowledge on aircraft, types and properties of shipping aircraft, types of air transportation service, air transportation document, and transportation of dangerous goods.

          บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบซอฟแวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ในการจัดการและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์ การนำระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์

         Importance roles of information technology and communication on logistics and supply chain management. Management software, information used in logistics management and activities. User requirements study, evaluation, and specification. Development of information systems including logistics activities of organizational deign and logistics information system and logistics information system supervision.

         

       

       ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM) การบูรณาการเข้ากับศาสตร์ทางกฎหมายได้แก่ พรบ.ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

        Generality of each transportation namely sea transportation, land transportation, and air transportation. As well as examining pros and cons of each form of transportation, transportation networks, and transportation connectivity. Factors affecting decision making over form of transportation, fundamental structures and compositions that encourage effective multimodal transportation.

GEN0105 รู้เท่าทันดิจิตอล (เทียบโอน 3/62)

การมอบหมายงานพิเศษเป็นรายกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ อาทิ การจัดท ากรณีศึกษา การก าหนด ปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์ การเยี่ยมชมหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ด าเนินการด้านโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และนักศึกษาจะต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จัดท ารายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน

Special projects in logistics delegated to groups. Producing case studies, logistics topic specification. Students are assigned to plan and implement logistics trainings and seminars, logistics departments or entrepreneurs visit, under supervision of lecturers in the field or knowledgeable persons. Also, the students should study theory and practical sessions, producing reports, and class presentation

         

        การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิต การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหารการผลิต  

         Planning and controlling in production systems, production administration strategies, project management, inventory management, location selection, plant layout and design, procedures and products, job design and human resource management, quality controls, as well as operation principle to solve production problems.

           

             ควาสำคัญของภูมิศาสตร์การขนส่งทางอากาศ ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางอากาศและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องบิน ประเภทและลักษณะของเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลักษณะอัตราค่าระวางและการคิดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศ เอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าอันตราย และการขนส่งสัตว์มีชีวิต

            Importance of air transportation geography, air transport, goods characteristics, and air transportation routes. Knowledge on aircraft, types and properties of shipping aircraft, types of air transportation service, air transportation document, and transportation of dangerous goods.

         

          บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบซอฟแวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ในการจัดการและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์ การนำระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์

         Importance roles of information technology and communication on logistics and supply chain management. Management software, information used in logistics management and activities. User requirements study, evaluation, and specification. Development of information systems including logistics activities of organizational deign and logistics information system and logistics information system supervision.

         

         

         การจัดการการปฏิบัติการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านระยะทาง และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนงานขนส่ง ความรู้พื้นฐานในการางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานขนส่งและการบริหารจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขนส่ง  

         Shipping operation management, consist of time, distance; and economics costs. Transpiration planning, fundamental knowledge on transportation planning and operation monitoring, and managing transportation problems.

โครงสร้างของคลังสินค้า ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

Warehouse structures, inventory problem’s characteristics product requirement forecasting techniques, stock levels planning, stock levels control, types of stock counting, reorder point calculation, and economic order quantity.

 

การมอบหมายรายงานพิเศษเป็นรายกลุ่มในการจัดการโลจิสติกส์ การจัดทำกรณีศึกษา การกำหนดปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์ กำหนดให้นักศึกษาวางแผนและดำเนินการแก้ไข การจัดฝึกอบรมและสัมมนาในด้านการจัดการโลจิสติกส์ดดยมีอาจารย์ ในสาขาวิชา หรือ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และนักศึกษาต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน

Special project in logistics delegated to groups. Producing case studies. logistics topic specification. Students are assigned to plan and implement logistics trainings and semenars, logistics departments or enterpreneurs visit, under supervision of lecturers in the field or knowledgeable persons. Also, the students should study theory and practical sessions, producing report, and class presentation

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิต การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหารการผลิต

Planning and controlling in production systems, production administration strategies, project management, inventory management, location selection, plant layout and design, procedures and products, job design and human resource management, quality controls, as well as operation principle to solve production problems

โครงสร้างของคลังสินค้า ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั้่งซื้อที่เหมาะสม

Warehouse structure, inventory problem's characteristics, product requirement forecasting techniques, stock levels planning, stock levels control, types of stock counting, reorder point calculation, and economic order quantity.

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทกษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจรรยาบรรในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจ

Preparation for Language skills, Computer skills, utilizing technology, improving personality, environment adaptation, able to effectively work in team, producing vocational ethics.

การจัดการการปฏิบัติการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านระยะทาง และต้นทุนด้านเศรษฐศาสตร์ การวางแผนงานขนส่ง ความรู้พื้นฐานในการวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานขนส่งและการบริหารจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขนส่ง

Shipping operation management, consist of time; distance; and economics costs. Transportation planning, fundamental knowledge on transportation planning and operation monitoring, and managing transportation problems.

บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและต่อระบบเศรษฐกิจดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดหา การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่งง การให้บริการลูกค้าตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประเมินการทำงานของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่มาใช้ในการประเมินการทำงานของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน   

Role of logistics and supply chain for organization and economic systems, operation of logistics and supply chain, procurement, purchasing, inventory management, production, transportation, customer service, as well as application of modern technology to evaluate performance in logistics and supply chain for sustainable advantage.

การจัดการการปฏิบัติการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านระยะทาง และต้นทุนด้านเศรษฐศาสตร์ การวางแผนงานขนส่ง ความรู้พื้นฐานในการวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานขนส่งและการบริหารจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขนส่ง

Shipping operation management, consist of time; distance; and economics costs. Transportation planning, fundamental knowledge on transporation planning and operation monitoring, and managing transportation problems.

ความสำคัญของภูมิศาสตร์การขนส่งทางอากาศ ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางอากาศและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องบิน ประเภทและลักษณะของเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลักษณะอัตราค่าระวางและการคิดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศ เอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าอันตราย และการขนส่งสัตว์มีชีวิต

Importance of air transporation geography, air transport goods characteristics, and air transporation routes. Knowledge on aircraft, types and properties of shipping aircraft, types of air transporation service, air transporation documents, transporation of dangerous goods, transporation of live animal.

โครงสร้างของคลังสินค้า ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั้่งซื้อที่เหมาะสม

Warehouse structure, inventory problem's characteristics, product requirement forecasting techniques, stock levels planning, stock levels control, types of stock counting, reorder point calculation, and economic order quantity.

โครงสร้างของคลังสินค้า ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั้่งซื้อที่เหมาะสม

Warehouse structure, inventory problem's characteristics, product requirement forecasting techniques, stock levels planning, stock levels control, types of stock counting, reorder point calculation, and economic order quantity.

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิต การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหารการผลิต

Planning and controlling in production systems, production administration strategies, project management, inventory management, location selection, plant layout and design, procedures and products, job design and human resource management, quality controls, as well as operation principle to solve production problems