Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Piyamas Klakhaeng
โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ
by Piyamas Klakhaeng - Wednesday, 13 June 2018, 4:53 PM
 

ทางสาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในโครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ  ซึ่งได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 และรางวัลชมเชย


 
Picture of Piyamas Klakhaeng
ประวัติส่วนตัว
by Piyamas Klakhaeng - Wednesday, 13 June 2018, 3:32 PM
 

ประวัติ อาจารย์ปิยมาส กล้าแข็ง


 
Picture of Piyamas Klakhaeng
กิจกรรมพัฒนาตนเอง:โครงการคลินิกวิจัย : สวพ.พบอาจารย์ใหม่
by Piyamas Klakhaeng - Sunday, 28 May 2017, 9:47 PM
 

โครงการคลินิกวิจัย : สวพ.พบอาจารย์ใหม่ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 


 
Picture of Piyamas Klakhaeng
กิจกรรมพัฒนาตนเอง:โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี
by Piyamas Klakhaeng - Sunday, 28 May 2017, 9:41 PM
 

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ธารารินรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี 


 
Picture of Piyamas Klakhaeng
กิจกรรมพัฒนาตนเอง :โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
by Piyamas Klakhaeng - Sunday, 28 May 2017, 9:30 PM
 

โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559


 

Skip course categories
Skip courses