Skip available courses

Available courses

TOM4501 Special Project in Transport Management

การจัดการโครงการพิเศษการจัดการขนส่งจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าเรียนได้ใช้เนื้อหาการจัดการขนส่งมาเป็นแผนงานโครงการ เพื่อการบริหารจัดการด้านต้นทุน ปฎิบัติการขนส่งประกอบด้วย เนื้อหาโครงการ และแนวทางการดำเนินการ การจัดการต้นทุนเวลาขนส่ง การจัดการต้นทุนด้านระยะทาง การจัดการต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การขนส่ง

TOM1201 Information Technology for Transportation

หลักการใช้และการประยุกต์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสำหรับการขนส่งสินค้า การใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนการจัดการกองยานพาหนะเพื่อรองรับการให้บริการขนส่ง การวางแผนเส้นทางเดินรถขนส่ง การใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมคุณภาพการขนส่ง

CLS2105 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย และทฤษฎีการจำลองเหตุการณ์

CLS2103 Business Statistics

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจธุรกิจ

TOM4202 Transport economics

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง ทั้งการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน

Special Project in Transport Management

      การจัดการโครงการพิเศษการจัดการขนส่งจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าเรียนได้ใช้เนื้อหาการจัดการขนส่งมาเป็นแผนงานโครงการ เพื่อการบริหารจัดการด้านต้นทุน ปฎิบัติการขนส่งประกอบด้วย เนื้อหาโครงการ และแนวทางการดำเนินการ การจัดการต้นทุนเวลาขนส่ง การจัดการต้นทุนด้านระยะทาง การจัดการต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การขนส่ง

TOM1201 Information Technology for Transportation

หลักการใช้และการประยุกต์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสำหรับการขนส่งสินค้า การใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนการจัดการกองยานพาหนะเพื่อรองรับการให้บริการขนส่ง การวางแผนเส้นทางเดินรถขนส่ง การใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมคุณภาพการขนส่ง

TOM4601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการขนส่ง

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการการจัดการการขนส่งเป็นกระบวนการวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแขนงการจัดการการขนส่ง ซึ่งมีผลลัพธ์การเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถก่อนที่จะไปฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริง

CIM1106 Business Statistics

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจธุรกิจ

CIM2103 Quantitative Analysis

กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย และทฤษฎีการจำลองเหตุการณ์

CIM1106 Business Statistics

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจธุรกิจ

CLS1105 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหาร จัดการผลิต และนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

CIM1106 Business Statistics

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจธุรกิจ

CIM1106 Business Statistics

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจธุรกิจ

Transport Economics

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง ทั้ง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน

Multimodal Transport Operation

การเรียนรู้สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบ เพื่อให้รับทราบข้อมูลด้านการปฎิบัติการขนส่งที่จะต้องเข้าไปรับช่วงการปฎิบัติงานขนส่งของแต่ละรูปแบบเพื่อการวางแผนด้านยานพาหนะ ด้านพนักงานขับรถ รวมถึง องค์ประกอบ ความสำคัญ การกำหนดกลยุทธ์ และข้อกำหนดด้านกฎหมาย การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Global Logistics and Supply Chain Management

ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ บทบาทความสำคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการทำ GLOBAL SOURCING พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ


Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)