Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

         บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยการประเมินผลการวิจัย

คำอธิบายรายวิชา

         แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

     บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย   

คำอธิบายรายวิชา

            แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

         หลักแนวคิดพื้นฐานในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในระบบซัพพลายเชนขององค์กร รูปแบบการทำงานร่วมกัน  ความจำเป็นของการมีแผนกลยุทธทางด้านซัพพลายเชน บทบาทความสัมพันธ์ภายในระบบซัพพลายเชน ทั้งในองค์กร และนอกองค์กร  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การวัดและประเมินผล

           คำอธิบายรายวิชา     

          หลักการจัดการคลังสินค้าและวิธีการ โกดังสินค้าเมื่อเทียบกับศูนย์กระจายสินค้า การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในคลังสินค้าและโลจิสติกส์ สถานที่ตั้งและการเลือกสถานที่ เค้าโครงคลังสินค้า การจัดการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการจัดการคลังสินค้า การวัดประสิทธิภาพของการดาเนินงานคลังสินค้า การบริการขนส่ง เอกสารขนส่งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาอย่างรวดเร็วและการจัดการ ต้นทุนการขนส่งและการกาหนดราคาระบบการจัดการขนส่ง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขนส่ง

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

  แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

            แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

      บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย

คำอธิบายรายวิชา

        แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

           ความหมาย ประเภทต่างๆ ลักษณะโดยทั่วไปรวมถึงการนำเอาแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้กับการดำเนินธุรกิจธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดฐานข้อมูลลูกค้า การติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการวางแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างความจงรักภักดีในสินค้าและบริการ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในสินค้าและบริการ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณะในสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

คำอธิบายรายวิชาการวางแผนนโยบายด้านทรัพยากรมุนษย์

                การวางแผนและนโยบายขององค์การ รวมทั้งการพยากรณ์กำลังคนในระยะสั้นและระยะยาวการสำรวจและวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่และความสามารถของบุคคล การดำเนินงาน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย

คำอธิบายรายวิชา

                   ลักษณะและโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้

คำอธิบายรายวิชา

                ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน นิยาม บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ต้นทุนความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง และมูลค่าขององค์กร การระบุภัย การประเมินภัย วิธีการบริหารความเสี่ยงในแง่การตัดสินใจ การบริหารบุคคล การบริหารความเสียโอกาสในการขาย การวิเคราะห์ และการเลือกเทคนิคการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและวัดผล การบริหารความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คำอธิบายรายวิชา

         ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

คำอธิบายรายวิชา         

          บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการประเมินผลการวิจัย

คำอธิบายรายวิชา

        ความหมายประเภทต่าง ๆ ลักษณะโดยทั่วไปรวมถึงการนำเอาแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้กับการดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การติตดามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการวางแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างความจงรักภักดีในสินค้าและบริการ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

คำอธิบายรายวิชา

        แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

คำอธิบายรายวิชา

        ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจการทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

คำอธิบายรายวิชา

       การพยากรณ์ยอดขาย กระบวนการสั่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบ วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ ขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ การควบคุมการใช้วัตถุดิบภายในภัตตาคาร การบริหารความสูญเสียวัตถุดิบ การจัดทำรายงานการใช้วัตถุดิบ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารต้นทุนอาหาร และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดกระบวนการในการบริหารต้นทุนอาหาร และศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเครือข่ายร้านอาหาร

คำอธิบายรายวิชา

     การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

คำอธิบายรายวิชา

       บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย

คำอธิบายรายวิชา

       บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัยเครืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้าใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย