Skip available courses

Available courses

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

ความสำคัญของคลังสินค้า ชนิดของคลังสินค้า การปฏิบัติการในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงในคลังสินค้า การวางผังและการออกแบบคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อสินค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับระบบคลังสินค้า ระบบการวางสินค้า และการขนส่งสินค้าด้วยระบบสายพาน

ความสำคัญของการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ การบริหารจัดการและการปฏิบัติที่มีผลเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์ และต้นทุนตามกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในระบบโลจิสติกส์ โดยใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียในรูปแบบต่างๆสำหรับเสนอเพื่อตัดสินใจ และสรุปจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

หลักมูลทางเศรษฐศาสตร์ ความเกี่ยวพันระหว่างอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีกับเศรษฐกิจ การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทาน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีในการขนส่งทางทะเล